PUBLIKOVÁNO


Aktuality

1 2 3 4

EDUKOL získal Evropskou cenou za podporu podnikání

V listopadu 2012 jsme se zúčastnili 1. Sněmu malého a středního podnikání organizovaného Evropskou komisí, který se uskutečnil na Kypru. Na této akci jsme obdrželi významné ocenění Národního vítěze Evropské ceny za podporu podnikání. Jde o ocenění našich aktivit a dosažených výsledků v oblasti pomoci začínajícím podnikatelům z řad znevýhodněných skupin nezaměstnaných občanů. Do soutěže jsme se přihlásili s projektem realizovaným díky podpoře Evropského sociálního fondu, který pomohl více než osmdesáti ženám najít nové pracovní uplatnění, většinou ve formě zřízení a provozování živnosti. V minulých osmi letech jsme měli možnost propracovat do detailů metodiku naší poradenské a vzdělávací činnosti, která komplexně řeší přípravu na úspěšný vstup do podnikání. Věříme, že v této činnosti budeme schopni i nadále pokračovat a pomůžeme dalším adeptům ve zlepšení jejich tíživé situace po ztrátě zaměstnání nebo při hledání lepšího pracovního uplatnění.

Krátké video z Galavečera udělování hlavních cen je ke zhlédnutí zde: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=1075366 a přehled oceněných nejlepších projektů z Evropské unie zde: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/2012/finalists/index_en.htm

Fotogalerie: Evropská cena za podporu podnikání

Dr. Martin Štainer při přebírání ceny z rukou zástupkyně Evropské komise Vítězové národních kol ceny EEPA Diplom EEPA 2012

Veletrh fiktivních firem

Na sklonku roku 2012 pořádala Střední škola podnikání a logistiky v Olomouci Veletrh fiktivních firem. Studenti středních škol z celé ČR prezentovali své podnikatelské záměry a v připravených stáncích získávali potenciální zákazníky pro své zboží a služby. Jsme rádi, že jsme tuto velice zajímavou a perfektně zorganizovanou akci mohli podpořit i my. Více se o akci dozvíte zde: http://www.youtube.com/watch?v=iy7QQ18p8tI

Vánoční jarmark absolventek podnikatelské líhně!

Velmi rádi uveřejňujeme informaci o akci, kterou organizují absolventky podnikatelské líhně Edukolu! Čtvěřice dnes již podnikatelek, jmenovitě Markéta Knápková, Anna Klasová, Naděžda Žondrová a Anetta Pantělejová, pořádají 24. 11. 2012 v Olomouci-Hodolanech 1. Vánoční jarmark a 14. - 15. 12. 2012 v Edelmannově paláci v Olomouci pak Vánoční jarmark s tvůrčí dílnou. Více informací na přiloženém letáku.

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: Vánoční jarmark absolventek líhně 2012

Vánoční jarmark Olomouc-Hodolany 2012 Vánoční jarmark s tvůrčí dílnou 2012

Vzdělávací a poradenské služby pro Hanáckou kyselku s.r.o.

Ke dni 31. 8. 2012 byla ukončena zakázka obsahující realizaci vzdělávacích a poradenských služeb poskytovaných společností Edukol v rámci projektu „Péče o lidské zdroje = péče o budoucnost podniku Hanácká kyselka“. Tento projekt byl realizován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Realizace služeb obsahovala naplnění 4 aktivit:

1. Analýza systému řízení a rozvoje lidských zdrojů

2. Tvorba vzdělávacího programu

3. Realizace vzdělávacího programu

4. Odborné poradenství při zřízení podnikového e-learningového portálu

Vzdělávání bylo realizováno v rozsahu 11 výukových modulů z oblasti obecných i odborných znalostí a dovedností. Zapojeno bylo 96 zaměstnanců firmy Hanácká kyselka s.r.o., školení absolvovalo 446 účastníků kurzů, z toho 440 úspěšně.

Realizace zakázky „Analýza možností využití moderních manažerských nástrojů pro zvýšení efektivity resortu justice“

Realizace zakázky pro Ministerstvo spravedlnosti ČR zahrnovala:
1) Zmapování potenciálních dopadů zavedení nástrojů pro monitorování a řízení kvality, provedení pilotního zavadení metody CAF (Common Assessment Framework) v zadavatelem určených podřízených složkách a její vyhodnocení, spolupráce při šíření výsledků tohoto zavedení a uspořádáním konference o možnostech uplatnění moderních metod řízení
2) Analýzu požadovaného cílového stavu tzv. manažerské nadstavby – nástroje poskytujícího statistické a analytické podklady pro řízení činnosti soudů a státních zastupitelství ze strany uživatelů, tedy především vedoucích pracovníků těchto organizací.
3) V návaznosti na získané zkušenosti posouzení možnosti alternativních systémů monitorování a řízení kvality (EFQM, BSC), optimalizace a vertikální a horizontální komunikace a další nástroje v návaznosti na zjištěný stav a možnosti zavedení nástrojů projektového řízení. Zpracování studie proveditelnosti implementace navrhovaného řešení.
4) Pilotní testování metodiky CAF.

Zakázka Agentura CzechInvest

Realizace zakázky pro Agenturu Czechinvest „Zavedení systému hodnocení podle modelu CAF – Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec)“ obsahovala naplnění těchto kroků:

 • analýzu stávajících procesů a systémů řízení dokumentů
 • identifikaci stávajících systémů organizace, analýzu procesů s nimi spojených
 • analýzu požadavků na úroveň řízení procesů, identifikaci procesních map
 • zjištění nedostatků řízení procesů ve srovnání s požadavky CAF
 • analýzu možností podpory automatizace řízení dokumentů pomocí vhodného systémového vybavení (např. pro oblast elektronického oběhu faktur, sledování závazků a smluv, apod.), návrh konkrétních opatření a akčních kroků
 • návrh integrace požadavků CAF do stávajícího systému řízení – provedení dílčích hodnocení vedení organizace, strategie a plánování, lidé / pracovníci, partnerství / zdroje, procesy, orientace na občana / zákazníka, společnost a klíčové výsledky výkonnosti
 • návrh metodiky sebehodnocení, včetně systému provádění metodiky sebehodnocení
 • návrh integrované dokumentace s ohledem na stávající změny s využitím procesních schémat a již implementovaných požadavků ISO
 • návrh rozvoje systému řízení po integraci CAF
 • vzdělávání spojené s aktivitami zakázky

Závěrečná konference projektu DVPP

Dne 8. 6. 2012 se konala konference k projektu "DVPP v projektovém řízení za využití e-aplikace", kterou společnost EDUKOL organizovala jako ukončení vzdělávání tří skupin pedagogických pracovníků. Konference se zúčastnily více jak 2/3 zapojených pedagogů. Na setkání, v rámci kterého byly zhodnoceny výsledky projektu, byly účastníkům předány tištěné publikace k projektovému řízení a také osvědčení o úspěšném absolvování.

Fotogalerie: DVPP konference 8. 6. 2012

Úvodní slovo Dr. Martina Štainera Tištěné publikace a osvědčení Prezentace vybraných projektových záměrů Prezentace vybraných projektových záměrů Prezentace vybraných projektových záměrů Prezentace vybraných projektových záměrů obr

Vzdělávání v Hanácké kyselce s.r.o.

Jako dodavatel vzdělávání v rámci projektu "Péče o lidské zdroje = péče o budoucnost podniku Hanácká kyselka s.r.o." zajišťujeme v období leden 2011 - srpen 2012 realizaci vzdělávacích kurzů zaměstnanců Hanácké kyselky s.r.o. v 11 modulech zaměřených na zvýšení obecné i odborných znalostí a dovednosti:

Obsluha PC, Anglický jazyk začátečníci, Anglický jazyk pokročilí Bezpečně v práci i silničním provozu, Rozvoj měkkých dovedností, Obchodní dovednosti, Řízení kvality, Podnikové finance a účetnictví, Manažerské dovednosti, Lektorské minimum, Elektrická zařízení.

V průběhu vzdělávání projde moduly z celkového počtu 100 zaměstnanců 400 osob, z toho 300 absolvuje úspěšně.

Konference

Katolická univerzita v Ružomberku pořádala 5. května 2011 mezinárodní vědeckou konferenci "Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite", na které vystoupil Dr. Martin Štainer s příspěvkem Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb. Text je ke stažení v oddílu Publikováno.

Zvyšování efektivity resortu justice

V měsících prosinec 2011 - červen 2012 jsme pro Ministerstvo spravedlosti České republiky zpracovávali zakázku s názvem "Analýza možností využití moderních manažerských nástrojů pro zvýšení efektivity justice". Během zakázky došlo ke zpracování studie analyzující využívání nástrojů kvality řízení na okresních a krajských soudech a navržení možností jejich vhodného rozšíření. Pilotně byl proveden průzkum spokojenosti zaměstnanců soudu a byly uspořádány vzdělávací a konzultační akce informující o možnostech zavedení nových metod zvyšování kvality řízení, především modelu CAF. Věříme, že předané dokumenty a informace pomohou v nedaleké budoucnosti k tomu, aby justice v České republice zlepšovala nejen procesy týkající se lepšího řízení soudů, ale také svůj obraz u veřejnosti.


1 2 3 4
Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)